Privacy Policy

PRIVACYREGLEMENT

Inleiding
Logopediepraktijk Danique Kluijtmans hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Om deze reden willen we in deze Privacy policy heldere en transparante informatie geven over hoe de praktijk omgaat met gegevens van onze patiëntjes/cliënten.

De praktijk doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de  AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat de praktijk in ieder geval:

– Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen heeftn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Als u vragen heeft kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@logopediedaniquekluijtmans.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk via 0634461145.

Persoonsgegevens
Tijdens de eerste afspraak ondertekent u de behandelovereenkomst. Daarmee geeft u Logopediepraktijk Danique Kluijtmans toestemming uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden te gebruiken:

– Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV).
– Het afnemen van een intake/anamnesegesprek, het doen van onderzoek en het opstellen en uitvoeren van een logopedisch behandelplan
– Het rapporteren aan de huisarts/verwijzer en medisch specialisten.
– Financiële administratie.

Logopediepraktijk Danique Kluijtmans zal hiervoor de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam/Voorletters               -BSN                            -Telefoonnummer
-Tussenvoegsel                        -Huisarts                      -Emailadres
- Achternaam                            -Verwijzer                     -Verzekeraar
- Geboortedatum                      -Specials                      -gezondheid
-Geslacht                                 -Adres

Verstrekkening aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij hebben met de volgende partijen een verwerkersovereenkomst:

Wij delen gegevens om de logopedische behandeling te kunnen declareren via Vecozo en om uw huisarts en/of verwijzer te informeren over de logopedische behandeling.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met:
– Administratieprogramma (Elektronisch Patiëntdossier) Evry

De praktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (politieonderzoek etc.) Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opvragen van informatie over de behandeling door het KNO-arts,  Audiologisch Centrum, Integrale Vroeghulp, Kentalis etc.

De praktijk verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Logopediepraktijk Danique Kluijtmans bewaart persoonsgegevens en gegevens over de logopedische behandeling zo lang als op grond van de wet is vereist. U heeft recht op inzage van uw dossier. Als u wenst dat het dossier na afronding van de behandeling vernietigd wordt dan kunt u de logopedist hier om verzoeken.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U heeft altijd recht op het intrekken van uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– De logopedisten die kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Logopedisten leggen bij hun diplomering tevens een eed voor beroepsgeheim af.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons computer- en administratiesysteem.
– We zorgen voor encryptie van gegevens of verzending via een beveiligde verbinding. Logopedische verslagen worden via de beveiligde e-mailverbinding van zorgmail verzonden.
– Er worden back-ups gemaakt van het administratiesysteem zodat bij fysieke of technische incidenten een back-up van de persoonsgegevens kan worden teruggezet.
– Papieren dossiers en gegevensdragers worden in een afsluitbare dossierkast opgeslagen.
– Wij werken altijd met een dubbele beveiliging; zowel de praktijkruimte als de dossierkast gaat op slot, zowel de computer als het administratieprogramma is beveiligd met een wachtwoord etc.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wanneer wij niet weten dat u ontevreden bent kunnen wij uw klacht niet oplossen. Komen we er samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.